บุคลากร โรงเรียนราชินีบูรณะ

ฝ่ายบริหาร
 
 
นายจิรพร สมบูรณ์วงศ์ (ผู้อำนวยการ)
 
 
   
 
               
+ นางสุภัทรา สภาพอัตถ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
 
+ นางรุ่งยินดี สมบูรณ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
   
+ นายธีรวัจน์ ตุ้มทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
 
+ นายดิลก อภิรักษ์ขิต
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล

ฝ่ายสนับสนุนการสอน
 
         
+ นางสาวรัชนีย์ จิตต์ประสงค์
+ นายชาตรี นาคชำนาญ
+ นายเฉลิมยศ รุจิราวงศ์
+ นางสายสุณี คล้ายวัตร
+ นางทสมา ศรีสร้อย
         
         
+ นางปุณณดา ตุ้มต่างหู
+ นางภรภรณ์ จิตจินดา
+ นางจันทร์เพ็ญ ฐิตเวท
+ นางสาวธัญญา รอดบัณฑิต
+ นางสาวชุติศา ชมบำรุง
         
     

         
+ นางสาวเพียงใจ ศุภรัตนาวงศ์
     
+ นางสาววรนุช เอกจริยากร
         
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
         
         
+ นางสกาว สันติเทวกุล (หัวหน้า)
+ นางวิภารัตน์ ศรีสวัสดิ์
+ นายนิสิต มาสมบูรณ์
+ นางสาวอุทัย บุญมาดี
+ นายศุภชัย จรัสสุริยา
         
         
+ นางสาวกันยารัตน์ ฤทธิ์บำรุง
+ นางเพ็ญศรี กำเนิดศุข
+ นางพรรณา อินทรรุ่ง
+ นางสาวราณี บุรีรักษ์
+ นายปัญญา ไขสี
         
         
+ นางเรณู จำปา
+ นายสาธร กมลศรี
+ นางสาววงจันทร์ ช้างเทศ
+ นางวิจิตรา ตะโกพร
+ นายวิทยา อุดมผล
         
         
+ นายเทพสังวาลย์ ถนอมบุญ
+ นางปัทมา อภิวรชัย
+ นางสาวศิริพร อุนธุโร
+ นางสาวประวิตา มีเปี่ยมสมบูรณ์
+ นางสาววรรณธมล บุตรดี
         
 
   
         
 
+ นางสาวกาญจน์ ศรีสวัสดิ์
   
         
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
         
         
+ นางประพา มฤคทัต (หัวหน้า)
+ นางสาวอัญชลี รักหลวง
+ นายมนัส หรั่งเทศ
+ นางพวงเพชร ปิยะพันธุ์
+ นางอำไพ มาสุข
         
         
+ นางศิริลักษณ์ ชินช่งจู
+ นางพรปวีณ์ โคเลิศ
+ นางจิราพรรณ จรัสสุริยา
+ นางสาวสุจริต มานิตกุล
+ นางสาวพรทิพย์ พิมพ์ธนะพูนพร
         


+ นางกิตติญา สุทพิสิฏฐ
+ นางพรวิไล แก้วประจันทร์
+ นางสาวธิดารักษ์ โมเล็ก
+ นางสาวณัฐกานต์ โรจนพรประสิทธิ์
+ นางสาวลักขณา พันธุ์บ้านแหลม
       
       
 
   
         
 
+ นายเกรียงไกร ทองชื่นจิต
   
         
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
         
         
+ นายอำพล ทรัพย์สมบูรณ์ (หัวหน้า)
+ นายทวี วรรณกูล
+ นางนันทิยา จตุรพาหุ
+ นางวิไล อาทะวงศ์
+ นางวัชรินทร์ เกษร์สุวรรณ
         
         
+ นายอนุชา ไกรงาม
+ นายอุทัยพงศ์ ชาญเชิงค้า
+ นายสุนทร จันทร์คำ
+ นายกฤษฏากรณ์ แจ้งสว่าง
+ นางสาวจิณห์นิภาสินี ธนาบุญฤทธิ์
         


         
+ นางสาวอรุณี เร้าอรุณ
+ นางเพ็ญศรี เล้าสุขสุวรรณ์
+ นางเยาวลักษณ์ คำนุชนารถ
+ นางสาวอังคณา ศรีเตชานุพงศ์
+ นางสาวชญานิศ สุธรรมมา
         
   
         
+ นางสาวสุกัญญา ด้วงหิรัญ
   
+ นายเมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล
         
กลุ่มสาระภาษาไทย
         
         
+ นางมาลัย ทองสิมา (หัวหน้า)
+ นางนภาภรณ์ ดิสราธิคม
+ นางวรรณี คำเจริญ
+ นางเพ็ญจิตต์ สุวรรณศรี
+ นางสุนิดา ศิลาโชติ
         


         
+ นางพรทิพย์ สมเสียง
+ นางสาววิภา อมรศิริอาภรณ์
+ นางสร้อยฟ้า พิณสุวรรณ
+ นางสาวสาวิตรี เดชป้อง
+ นางนิตยา เดชพ่วง
         
   
         
+ นางสาวราตรี จาตุรัส
+ นางสาวสกุลรัตน์ เจริญอินทร์พรหม
+ นางสาววราภรณ์ ธรรมทิพย์สกุล
   
         
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
         
         
+ นางสาวกรรณิกา อัคคีเดช (หัวหน้า)
+ นางสาวปราณี วัฒนานิมิตกูล
+ นางยุพาพร ชื่นยินดี
+ นางวันเพ็ญ ทิพย์มาลัย
+ นายสมนึก คล้ายวัตร
                  
+ นายบุญส่ง จูยืนยง
+ นางสาวอำพรภา เขียวชม
+ นางกุสุมาลย์ ศรีเจริญ
+ นางสาวอรสา อินทร์ภิรมย์
+ นางสาวสุภาวดี บุณยะมาน
         
   
         
+ นางสาวปิยธิดา แจ่มโกมัย
+ นายทวิช ลักษณ์สง่า
+ นายปุณณวัช ทัพธวัช
   
         
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
         
         
+ นางสาวมรกต ตุลพงศารักษ์
+ นางสาวบุษบา เปี่ยมทรัพย์
+ นางอารีย์ พูลศรี
+ นางพันทิพย์ บุณยนิภา
+ นางวิภาดา กลั่นหวาน
         
         
+ นางเบญจวรรณ จูยืนยง
+ นางสาวเขมวันต์ กระดังงา
+ นายประพัฒน์ ผิวขาว
+ นายสมเจต มาสุข
+ นายมานพ จันทวิชชประภา
                  
+ นายชนะ ณ วังขนาย
+ นางอัจจิมา ฦาชา
+ นายธนาศักดิ์ กิติวงษ์ประทีป
         
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
         
         
+ นายชาติชาย วิจารณ์กุล (หัวหน้า)
+ นายสุรเดช บุญศักดิ์
+ นายศักดิ์ชัย หลีเจริญ
+ นายจิรพัฒน์ เจริญดี
+ นายสินชัย จุลวงษ์
         


 
         
+ นางสำเภา อภิรักษ์ขิต
+ นางวันทนี นิ่มปุญญกำพงษ์
+ นางวิมาณ แก้วมณี
+ นางสุนีย์ แจ้งใจ
 
 
กลุ่มสาระศิลปะ
         
         
+ นายอรรถพันธ์ ชูอรุณ (หัวหน้า)
+ นางสาวสุรีรัตน์ ตั้งพรประเสริฐ
+ นางมารศรี รัตนาวงศ์ไชยา
+ นางสุเนตรา เทศทอง
+ นายธนา เทศทอง
         
 
   
         
 
+ นางสาววันดี พุทธคุณรักษา
   
         
ครูอัตราจ้าง
         

         
+ นางอารีย์ สุกใส
+ นางเรณู อยู่เย็น
+ นางพิบูลพรรณ ตังคะพิภพ
+ นายบุญญฤทธิ์ ฉิมแก้ว
+ นางวัชรี โรจนกุล
         
         
+ นางบังอร นิโครธางกูร
+ นางศศิพรรณ อุดมผล
+ นางศรีสุดา บุนนาค
+ นางสาวปราณีต ทรัพย์สุขกิจ
+ นางสาวสุธีรา บุญส่ง
         
         
+ นางสาวอรวรรณ วงศ์พันธุ์ทอง
+ นางสาวอัญชลี แสงทอง
+ นางสาวพิมพรรณ ศรสุวรรณ
+ นางสาวภัทรมณ ทรัพย์เลิศ
+ นางสาววิภาวัน จานทอง
         
         
+ นายสุปิติ พิณสุวรรณ
+ นายธวัชชัย ศรีคำ
+ นายวิทยา กาญจนามั่งศักดิ์
+ นายสุธาวี กลิ่นอุบล
+ นายสุรชาติ ศิลาโชติ
         
         
+ Mr. Helven Mudota Chocolate
+ Mr. Barry Nuttall
+ Mr. Barry Lewis
+ Mr. Alejandro Deltelle Gonzalez
+ นางสาวณัฎฐ์ชุดา อ่อนสดทวีชัย
         
   
   
   
   
   
+ Mrs. Luz Bulawin Darantinao
   
         
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
         
         
+ นางสาวจิรารัตน์ กิจบำรุง
+ นางกันย์สิตา เสรีอัครวัชร์
+ นางสาวธิดารัตน์ พูลทรัพย์
+ นางสาวปัทมา ทมมืด
+ นางสาวใจภัค นิตยาภรณ์
         
         
+ นางสาวบุษกร เตียวบุษกร
+ นางสาวศิริวรรณ วราเอกศิริ
+ นางสาวกาญจนา ล่าบ้านหลวง
+ นางสราญจิต สงวนสัตย์
+ นางสาววิภาพร จิรธนาวุฒิ
         
         
+ นางสาวศตนัน อิสรานุวัต
+ นางสาววัชรีวรรณ โชติช่วงศรีสกุล
+ นางสาวมณทิรา จิตสูงเนิน
+ นางสาวสุธีรา วิมูลชาติ
+ นางสาวสุพัชรดา ผิวขาว
         
 
         
+ นางสาวโศจิรัตน์ ไร่เหนือ
+ นายสุธี เพชรรัตนาภรณ์
+ นายธนันต์ชัย ตุ่มพลอย
+ นายวิทยา นาผม
 
         
ลูกจ้างประจำและยาม
         
+ นายชัยณรงค์ สังเกตการณ์
+ นายรุ่งศักดิ์ สืบพันธุ์โกย
+ นายสมพร เจริญผล
+ นางบุญยืน จันทร์สี
+ นายสงวน เทศสิงห์
         
+ นายสมชัย เข็มน้อย
+ นายวีระ พยัคฆมุสิกพงษ์
+ นายประยงค์ เลี้ยงอำนวย
+ นายนาทตนัย คำแก้ว
 
         
เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่
         
+ นางฐิติมา นรารักษ์
+ นางสาวพูนประดับ รัตนพันธ์
+ นางนันทา พักเนียม
+ นางสาวมัชฌิมา ระเบียบ
+ นางสาวพัชญา นรารักษ์
         
+ นางทองทิว จิตสูงเนิน
+ นางลัดดา แตงจุ้ย
+ นางละมัย อุนาพันธ์
+ นางวาสนา หวังแห่งบุญ
+ นางสาวมุกดาพร ปราบภัย
         
+ นางบุญนาค ชินฮะง้อ
+ นางสาววิชุตา โสภา
+ นางพรรณี ขันคำนันต๊ะ
+ นางสาวกนกพร สืบพันธ์โกย
+ นางสาวสาวิตรี แสงจันทร์
         
+ นายพิทักษ์ ยงกุล
+ นายอณิวัชร์ พรหมมา
+ นายอุทัย ขันคำนันต๊ะ
+ นายธวัช ชาญประเสริฐ
         
พนักงานขายอาหารโรงเรียน
         
+ นางประนอม อินทพงษ์
+ นางสาวทองสิน อินทพงษ์
+ นางเรืองนภา เทศสิงห์
+ นางอนันตา แจ่มจำรัส
+ นางสาวฉลองศรี แซ่เจา
         
ผู้บริหาร 5 คน ครูประจำการ 120 คน ครูอัตราจ้าง 26 คน เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน 19 คน เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ 19 คน ลูกจ้างประจำและยาม 9 คน

พนักงานขายอาหารโรงเรียน 26 คน


รวม 203 คน

อัพเดตล่าสุด : 25 มีนาคม 2557