ข้อสอบ และเฉลย ONET ม. 6 ปี 2553 (20 กุมภาพันธ์ 2554)

วิชาภาษาไทย รหัส 01 E เฉลยภาษาไทย รหัส 01 E
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัส 02 E เฉลยสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัส 02 E
วิชาภาษาอังกฤษ รหัส 03 E เฉลยภาษาอังกฤษ รหัส 03 E
วิชาคณิตศาสตร์ รหัส 04 E เฉลยคณิตศาสตร์ รหัส 04 E
วิชาวิทยาศาสตร์ รหัส 05 E เฉลยวิทยาศาสตร์ รหัส 05 E
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา / ศิลปะ /การงานอาชีพ รหัส 06 E เฉลยสุขศึกษาและพลศึกษา / ศิลปะ/การงานอาชีพ รหัส 06 E

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)