ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนราชินีบูรณะ : Welcome to Rachineeburana School

Bienvenue à l'école Rachineeburana

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนราชินีบูรณะที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นของสมาคมข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนราชินีบูรณะที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นของสมาคมข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม ดังนี้ ประเภทครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2559 1. นางสาวิตรี     สุริยาวงษ์ 2. นางศิริลักษณ์     ชินช่งจู 3. นางสาววันดี...

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูตามแนวทางชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้

คณะครูแกนนำโรงเรียนราชินีบูรณะ เข้าร่วมการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูตามแนวทางชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community: PLC) และโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้  (School as Learning Community :SLC)  โดย ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...

การอบรม “วินัยและการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนทางราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา” โดย นายทบทวน ชำนาญค้า

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนราชินีบูรณะ เข้าร่วมการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “วินัยและการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนทางราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา” โดย นายทบทวน ชำนาญค้า นิติกรชำนาญการพิเศษ กน.สพร.สพฐ. วันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ ห้องโสตอาคาร...

โครงการพระราชดำริ โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง

โรงเรียนราชินีบูรณะ จัดกิจกรรมในโครงการพระราชดำริ โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย จ.กาญจนบุรี วันที่ 9 มีนาคม 2560 

โรงเรียนตลุงพิทยาสรรพ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ศึกษาดูงานโรงเรียนราชินีบูรณะ

คณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนตลุงพิทยาสรรพ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ วันที่ 9 มีนาคม 2560 คลิกดูภาพเพิ่มเติม

การอบรมภาษาอังกฤษ “English for Communication”

ครูคณะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดการอบรมภาษาอังกฤษ “English for Communication” ให้กับบุคลากรของโรงเรียนราชินีบูรณะ ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2560 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนราชินีบูรณะ คลิกชมภาพกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของครูวิทยาศาสตร์ในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (การใช้งาน Google Application)”

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของครูวิทยาศาสตร์ในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (การใช้งาน Google Application) วันที่ 7-8 มีนาคม 2560  ณ ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง 451 อาคาร 4...

โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา และการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนราชินีบูรณะ

คณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา และการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนราชินีบูรณะ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 คลิกดูภาพเพิ่มเติม + – [คลิกที่นี่เพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม]

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ เข้าร่วมประชุมวิชาการกับองค์การยูเนสโก (UNESCO)

นายสุริยา  ชิณณธพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนจากประเทศไทย ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ กับ องค์การยูเนสโก (UNESCO) โดยมีประเทศที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ภูฏาน อินเดีย...

กำหนดการประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

กำหนดการประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ขอแสดงความชื่นชมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ช่วยคุณลุงประสบอุบัติเหตุ

ขอแสดงความชื่นชมนักเรียนจำนวน 4 คน คือ 1. ด.ญ. ปาริชา โพธิ์สีดา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 2. ด.ญ. ภัทรวดี หาดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4...

งานเปิดบ้าน “๙๘ ปี ราชินีบูรณะ เชิดชูคุณธรรม ล้ำหน้าวิชาการ สู่มาตรฐานสากล” วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

โรงเรียนราชินีบูรณะ จัดงาน Open House  เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ประธานในพิธี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ คลิกชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อพัฒนาโรงเรียนน้อง

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ จัดกิจกรรมกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อพัฒนาโรงเรียนน้อง ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30 น. ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนราชินีบูรณะ คลิกดูภาพกิจกรรม

คณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

คณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนราชินีบูรณะ ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  วันที่ 31 มกราคม 2560 คลิกดูภาพกิจกรรม การทำอาหาร : น้ำพริก...

กิจกรรมเปิดบ้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เข้าร่วมกิจกรรม งาน”เปิดบ้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์”ที่ คณะวิทย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 และได้รับรางวัล ชนะเลิศ,รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการเข้าร่วมกิจกรรมการเขียนเรียงความ...

ค่ายพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน Smart Class ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

+ ค่ายพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน Smart Class มัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท เขาใหญ่...

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบ่มเพาะผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทย สู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคง

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบ่มเพาะผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทย สู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคง ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ WESTGATE เซ็ลทรัลพลาซา เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี คลิกดูภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะที่ได้รับรางวัลจากการประกวดงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ เนื่องในวัน The day of discovery ณ โรงเรียนทิวไผ่งาม กรุงเทพมหานคร

นักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลจากการประกวดงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ รอบชิงชนะเลิศ เนื่องในวัน The day of discovery ณ โรงเรียนทิวไผ่งาม กรุงเทพมหานคร ผลการประกวดงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ รอบชิงชนะเลิศ เนื่องในวัน...

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 การแข่งขันการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรีียนวัดไผ่ล้อม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวญาดา กลิ่นสุคนธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6

    นักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ นางสาวญาดา  กลิ่นสุคนธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559...

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะได้รับเหรียญจากการแข่งขันหมากล้อมกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38

ขอแสดงความยินดีกับ นส.อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล นักเรียนชั้น ม.4/10 ได้รับ2เหรียญเงินจากประเภทบุคคลหญิงและประเภททีมหญิง การแข่งขันหมากล้อม กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่  23-31 มกราคม 2560 ณ...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวตะวัน เจียมวีระบรรยง ได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขันแบดมินตันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38

ขอแสดงความยินดีกับ นส.ตะวัน เจียมวีระบรรยง นักเรียนชั้น ม.4/10 ได้รับ 1 เหรียญทองแดงจากประเภททีมหญิง การแข่งขันแบดมินตันกีฬา กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560  “ย่าโมเกมส์” ระหว่างวันที่  23-31 มกราคม 2560...

โรงเรียนราชินีบูรณะจัดกิจกรรมวันสถาปนายุวกาชาดไทย 27 มกราคม 2560

นายสุริยา  ชิณณะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ นำคณะครูและสมาชิกยุวกาชาดจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนายุวกาชาดไทย วันที่ 27 มกราคม 2560 คลิกดูภาพเพิ่มเติม

ยุวกาชาดแข่งขันตอบปัญหา ประกวดวาดภาพ และทักษะคหกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

วันที่ 26 มกราคม 2560 คณะครูนำสมาชิกยุวกาชาด โรงเรียนราชินีบูรณะเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับโล่และเงินรางวัล  1000  บาท เข้าร่วมประกวดวาดภาพ และทักษะคหกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย  คลิกดูภาพกิจกรรม

การประเมินโรงเรียนและครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

นายดิลก อภิรักษ์ขิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินโรงเรียนและครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 30 ปี...

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS

+ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนิดา ไข่นาค (นักเรียนห้องเรียนสมาร์ทคลาส ม. 5/1) ที่ได้รับทุนเต็มไปศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นานาชาติ [AFS] ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 56 (พ.ศ....

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 22 มกราคม 2560

นายสุริยา  ชิณณะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 22 มกราคม 2560 เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้ปกครอง คลิกดูภาพกิจกรรม
Powered by Tempera & WordPress.