นางสาวนางสาวชลธิชา ภาคทรวง

Miss Mayo OMA [ครูอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น จากมูลนิธิ Japan Foundation]