ภาพกิจกรรมราชินีบูรณะ 2560

+ 9 - 11 ตุลาคม 2560 : ยุวกาชาด ระดับชั้น ม. 1 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือวาสนาดี อ. เมือง จ. ราชบุรี ... โดยก่อนการเข้าค่าย ได้เดินทางไปทัศนศึกษา เรียนรู้ ณ อุทธยานสวนหลวง ร. 2 อ. อัมพวา จ. สมุทรสงคราม [คลิกที่ภาพ หรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ 1] [คลิกที่ภาพ หรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ 2]
+ 7 - 8 กันยายน 2560 : กีฬาสีภายในโรงเรียนราชินีบูรณะ "ราชาวดีเกมส์ 2560" [คลิกที่ภาพ หรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ 1] [คลิกที่ภาพ หรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ 2] [คลิกที่ภาพ หรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ 3] [คลิกที่ภาพ หรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ 4] [คลิกที่ภาพ หรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ 5] [คลิปราชาวดีเกมส์ 2560]
+ 11 สิงหาคม 2560 : โรงเรียนราชินีบูรณะจัด พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ [คลิกที่ภาพ หรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ 3 สิงหาคม 2560 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศที่เปิดสอน ในโรงเรียนราชินีบูรณะ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน และภาษาเกาหลี [คลิกที่ภาพ หรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ 2 กรกฏาคม 2560 : ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบ AFS จังหวัดนครปฐม ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ นักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียน โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS รุ่นที่ 57 ระยะเวลา 1 ปี (พ.ศ. 2561 - 2562) [คลิกที่ภาพ หรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ 11 มิถุนายน 2560 : ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบ AFS จังหวัดนครปฐม ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ ดำเนินการสอบข้อเขียน โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS รุ่นที่ 57 ระยะเวลา 1 ปี (พ.ศ. 2561 - 2562) สำหรับนักเรียนที่สนใจสมัครสอบในจังหวัดนครปฐม โดยในปีนี้ มีนักเรียนมาสมัครสอบจำนวนทั้งสิ้น 189 คน ในจำนวนนี้มีนักเรียนมาเข้าสอบจำนวน 66 คน แบ่งเป็นนักเรียนชั้น ม. 3 จำนวน 6 คน นักเรียนชั้น ม. 4 จำนวน 31 คน และนักเรียนชั้น ม. 5 จำนวน 29 คน [คลิกที่ภาพ หรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ 10 มิถุนายน 2560 : โรงเรียนราชินีบูรณะจัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน โรงเรียนของเรามีอายุ 98 ปีแล้ว ในปีนี้มีผู้มีเกียรติ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ ครูเกษียณอายุราชการ มาร่วมงานมากมาย เช่นเดียวกับนักเรียน ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่นักเรียนทุกคน มาร่วมพิธีสำคัญนี้ [คลิกที่ภาพ หรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ 9 มิถุนายน 2560 : Mr. MIYAMOTO KEIJI ประธานบริษัทยามากิ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น คุณประพัฒน์ โพธิวรคุณ ประธานกรรมการบริษัท ไทยยามากิ จำกัด และ Mr. YUEISU KAGAYA กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยยามากิ จำกัด เดินทางมามอบทุนการศึกษาดั่งทุกปี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย จากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดนครปฐม ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ [คลิกที่ภาพ หรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ] [คลิกที่นี่เพื่อชมภาพและคลิปวีดีโอ]
+ 8 มิถุนายน 2560 : พิธีไหว้ครู เนื่องในโอกาสวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 [คลิกที่ภาพ หรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ 4 - 6 พฤษภาคม 2560 : โครงการยุวกุลสตรี ศรีราชินีฯ ครั้งที่ 10 (ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม. 1) [คลิกที่ภาพ หรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ 2 และ 3 พฤษภาคม 2560 : นักเรียนมอบตัว ลงทะเบียนเรียน และรับหนังยืมเรียน โดยวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็นการลงทะเบียนเรียน ของนักเรียนระดับชั้น ม. 2 และ ม. 5 ... ส่วนวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เป็นการลงทะเบียนเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม. 3 และ ม. 6 [คลิกที่ภาพ หรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพวันที่ 2 พฤษภาคม 2560] [คลิกที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพวันที่ 3 พฤษภาคม 2560]
+ 1 พฤษภาคม 2560 : การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนราชินีบูรณะ "การพัฒนาคุณภาพจากครูถึงศิษย์ ในศตวรรษที่ 21 สู่ราชินีบูรณะ 4.0" [คลิกที่นี่หรือที่ภาพเพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ 27 - 30 มีนาคม 2560 : ภาพบรรยากาศการรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
+ การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ [คลิกที่นี่หรือที่ภาพเพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ 15 มีนาคม 2560 : วิทยากร ทบทวน ชำนาญค้า นิติกรชำนาญการพิเศษ กน.สพร.สพฐ. ได้ให้เกียรติมาให้ความรู้ เรื่อง วินัยและการปฎิบัติหน้าที่
ต ามระเบียบแบบแผนทางราชการ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา กับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนราชินีบูรณะ [คลิกที่นี่หรือที่ภาพเพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ 5 มีนาคม 2560 : บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม มีนักเรียนมาเข้าสอบทั้งสิ้น 46 คน สามารถรับได้ 1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน ประกาศผลการสอบคัดเลือก 10 มีนาคม 2560 ... [คลิกที่นี่หรือที่ภาพเพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ 4 มีนาคม 2560 : บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีนักเรียนมาเข้าสอบทั้งสิ้น 129 คน สามารถรับได้ 2 ห้องเรียน จำนวน 60 คน ประกาศผลการสอบคัดเลือก 9 มีนาคม 2560 ... [คลิกที่นี่หรือที่ภาพเพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ 17 กุมภาพันธ์ 2560 : น้องๆบูมส่งพี่ๆ ม. 6 อำลา-อาลัย ... ไกลตา ใกล้ใจ [คลิกที่นี่หรือที่ภาพเพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ ขอบใจสุธารักษ์ และเพื่อนๆ 5/ 7 สำหรับภาพสวยๆน่าประทับใจเหล่านี้
+ 14 กุมภาพันธ์ 2560 : วันประกาศเกียรติคุณนักเรียน และวันเปิดบ้าน "98 ปี ราชินีบูรณะ เชิดชูคุณธรรม ล้ำหน้าวิชาการ สู่มาตรฐานสากล" [คลิกที่นี่หรือที่ภาพเพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ ขอบใจสุธารักษ์ และเพื่อนๆ 5/ 7 สำหรับภาพสวยๆน่าประทับใจเหล่านี้
+ 7 กุมภาพันธ์ 2560 : นักเรียนภาษาฝรั่งเศส ชั้น ม. 4/7ก, ม. 5/7 และ ม. 6/7 ไปร่วมแข่งขัน และชมนิทรรศการ ภาษาฝรั่งเศส ปี 2560 ของชมรมภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม ในหัวข้อ Mesdames et messieurs "Bon appétit !"ในการแข่งขันครั้งนี้ เราได้รับรางวัลที่ 3 จากการแข่งขันทำ Crêpes รางวัลที่ 2 จากการแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส และรางวัลที่ 1 จากการแข่งขันร้องเพลงเดี่ยวภาษาฝรั่งเศส [คลิกที่นี่หรือที่ภาพเพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2560 : กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน Smart Class ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงแรม ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท เขาใหญ่ ปากช่อง อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา [คลิกที่นี่หรือที่ภาพเพื่อชมอัลบั้มภาพ 1] [คลิกที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ 2] [คลิกที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ 3]
+ 27 มกราคม 2560 : คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมถวายอาลัย แด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประกอบพิธีสาบานตนเนื่องในโอกาส วันสถาปนายุวกาชาด [คลิกที่นี่หรือที่ภาพเพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ 20 มกราคม 2560 : คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกันทำบุญอุทิศถวายแด่พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระครบ 100 วัน (บำเพ็ญกุศลสตมวาร) [คลิกที่นี่หรือที่ภาพเพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ 12 มกราคม 2560 : ท่านผู้อำนวยการมอบกระเช้าขอบคุณ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร และเจ้าหน้าที่ไปรณีย์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ แสดงความยินดี กับครูที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และ มอบเกีรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ระดับภาคที่จังหวัดจันทบุรี [คลิกที่นี่หรือที่ภาพเพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ 5 มกราคม 2560 : คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ครูแนะแนว และครูระดับชั้น ม. 3 ร่วมกันจัดกิจกรรมแนะแนว Open House ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ม. 3 ที่สนใจทางด้านภาษา เพื่อการตัดสินใจเลือกแผนกา รเรียนภาษาอังกฤษ-ฝรังเศส หรือ อังกฤษ-เยอรมัน หรือ อังกฤษ-ญี่ปุ่น หรือ อังกฤษ-จีน หรือแผนการเรียนอื่นๆ ในระดับชั้น ม. ปลาย [หมายเหตุ : ภาพเพิ่มเติม เก็บมาจากไลน์กลุ่มลูกราชิน ีฯ มีเพียง 28 ภาพ ไม่ครอบคลุม กิจกรรมจากทั้ง 4 กลุ่มแผนการเรียน] [คลิกที่นี่หรือที่ภาพเพื่อชมอัลบั้มภาพ]

ภาพกิจกรรมราชินีบูรณะ 2559 [2]

ภาพกิจกรรมราชินีบูรณะ 2559 [1]

ภาพกิจกรรมราชินีบูรณะ 2558

ภาพกิจกรรมอื่นๆก่อนหน้านี้ที่เว็บไซต์ www.rachineeburana.net/main

จัดทำโดย เกรียงไกร ทองชื่นจิต