หมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงเรียนราชินีบูรณะ

สถานที่
หมายเลข
• ประชาสัมพันธ์
100
• ห้องรอง ผอ. กลุ่มบริหารงานบุคคล
101
• ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ
102
• ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ
103
• ห้องกลุ่มบริหารทั่วไป
104
• ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล
105
• ห้องแนะแนว (ครูจันทร์เพ็ญ)
106
• หน้าห้องท่าน ผ.อ. (ครูพรทิพย์)
107
• ห้องสมุด
108
• ห้องเกียรติยศ่
109
• ห้องพักครูวิทย์ ชั้น 3
110
• ห้องพักครูวิทย์ ชั้น 4
111
• ห้องพักครูวิทย์ ชั้น 5
112
• ป้อมยาม
113
• ห้องพักครูพลานามัย ชั้น 2
114
• ห้องดนตรีสากล
115
• ห้องพักครูพลานามัย ชั้น 3
116
• ห้องสหกรณ์ ซุ้มขายน้ำผลไม้
117
• ห้องศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส
118
• ห้องกิจกรรมยุวกาชาด
119
• ห้องโสตทัศนศึกษา
120
• ห้องดอกไม้
121
• ห้องแนะแนว
122
• หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียน : 034 258 345 / 034 254 168 • หมายเลขโทรสารโรงเรียน : 034 258 456
สถานที่
หมายเลข
• ห้องทะเบียน
123
• ห้องกราฟฟิค (ครูธนา)
124
• ห้องกลุ่มนโยบายและแผนงาน
125
• ห้องโรเนียว
126
• ห้องพัสดุ
127
• ห้องพยาบาล
128
• ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์
129
• โรงอาหาร
130
• ห้องดนตรีไทย ห้องรุ่งอรุณ
131
• ห้องพุทธศาสนา ชั้น 3
132
• ห้องศูนย์สื่อสังคมศึกษาฯ
133
• ห้องพุทธศาสนา ชั้น 4
134
• ห้องพักครูสังคมศึกษาฯ
135
• ห้องศิลปศึกษา (ครูสุรีรัตน์)
136
• ห้องตัดเย็บเสื้อผ้า
137
• ซุ้มขายน้ำโรงอาหาร
138
• ห้องนาฎศิลป์
139
• ห้องพักครูเกษตรฯ
140
• ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ
141
• ห้องพักครู English Corner
142
• ห้องพักครูคณิตศาสตร์
143
• ห้องพักครูเวร (ชาย)
144
• ห้องพักครูคณิตศาสตร์ (ครูพิบูลพรรณ)
145
• ห้องพักครูภาษาไทย
146