อาสาสมัคร เอเอฟเอส เขตนครปฐม

ผ.อ. สุริยา ชิณณะพงศ์ ประธานเอเอฟเอส เขตนครปฐม
นางสาวลักขณา พันธุ์บ้านแหลม ผู้ประสานงานเอเอฟเอส
เขตนครปฐม
บุคลากรครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผู้ช่วยผู้ประสานงานเอเอฟเอส
เขตนครปฐม