วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ : เรียนดี มีความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ สู่สากล
เป้าประสงค์ : นักเรียนเป็นกุลสตรีไทย มีศักยภาพเป็นพลโลกที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก

พันธกิจ :

  • ส่งเสริมความเป็นกุลสตรีไทย
  • พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานสากล
  • พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
  • พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากล
  • เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล