คณะผู้บริหารโรงเรียน


นายสุริยา ชิณณะพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

นายดิลก อภิรักษ์ขิต
รองผู้อำนวยการบริหารงานกลุ่มบุคคล

นายธีรวัจน์ ตุ้มทอง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางวิจิตรา ตะโกพร
รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายนิสิต มาสมบูรณ์
รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป