ปีการศึกษา 2551 ผู้อำนวยการจิรพร สมบูรณ์วงศ์ มีนโยบายที่จะเปิดสอนภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษาต่างประเทศที่ 2 ควบคู่ไปกับภาษาฝรั่งเศส ซึ่งดำเนินการสอน มาตั้งแต่ต้น ในปีแรกของการเปิดสอน มีนักเรียนจำนวน 28 คน สังกัดห้อง 4/7 ร่วมกับนักเรียนที่เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่น ... เราได้รับความสนับสนุน และความร่วมมืออย่างดี จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ในการส่งครูสอนภาษาจีน ซึ่งเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากจีน ที่มาศึกษาภาษาไทย อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม โดยมาสอนให้สัปดาห์ ละ 6 ชั่วโมง และมีนักศึกษาฝึกสอนภาษาจีนแลกเปลี่ยน 1 คน ที่มาจากมหาวิทยาลัยหงเฮอร์ เพื่อมาเรียนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ มาฝึกสอนอยู่กับเรา เป็นเวลา 6 เดือนแรก และอีก 2 คน ในช่วง 6 เดือนที่สองของปี ...

ปีการศึกษา 2552 มีนักเรียนเพิ่มขึ้นมาก จำนวน 52 คน สังกัดห้อง 4/7 ในปีการศึกษานี้มีครูชาวจีน ซึ่งเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน จากมหาวิทยาลัยหงเฮอร์ มาเรียนภาษาไทย ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มาสอนประจำอยู่กับเรา และมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์จีน จากมหาวิทยาลัยหงเฮอร์ 2 คน มาอยู่กับเราเป็นเวลา 4 เดือน ...

ปีการศึกษา 2553 มีนักเรียนเพิ่มขึ้นมากเป็นสองเท่าของปีก่อน ทำให้มีนักเรียนภาษาจีนถึง 2 ห้อง ในปีการศึกษานี้ก็เช่นกัน มีครูชาวจีน ซึ่งเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน จากมหาวิทยาลัยหงเฮอร์ มาเรียนภาษาไทย ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มาสอนประจำอยู่กับเรา และมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์จีน จากมหาวิทยาลัยหงเฮอร์ 2 คน มาอยู่กับเราเป็นเวลา 4 เดือน ... และมีมาอยู่อย่างต่อเนื่องทุกปี ... และในที่สุดทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ส่งครูประจำการชาวไทยมาอยู่กับเราเพื่อสอนภาษาจีน : น.ส. ณัฐกานต์ โรจนพรประสิทธิ์ ...

ปีการศึกษา 2554 เนื่องจากความสนใจต่อการเรียนภาษาจีนของนักเรียนมีจำนวนมากขึ้นทุกปี ในปีการศึกษานี้จึงมีนักเรียนภาษาจีนอีก 2 ห้องอีกเช่นกัน และนักเรียนชั้นม.ปลาย ม.4 ที่มีการเรียนภาษาจีนบังคับตามหลักสูตรโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลเมื่อปีที่แล้ว เมื่อขึ้นม. 5 ก็ยังคงได้เรียนภาษาจีนตามหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ต่อปีดังเดิม ในปีการศึกษานี้เรายังคงมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชาวจีน จากมหาวิทยาลัยยูนนาน มาอยู่กับเราเป็นเวลา 4 เดือน และครูอาสาสมัครชาวจีน จากสำนักงานการศึกษาฮั่นปั่นประเทศจีน จะมาอยู่กับเราเป็นระยะเวลา 1 ปี .........

ปีการศึกษา 2555 ในปีการศึกษานี้มีนักเรียนภาษาจีนอีก ระดับละ 2 ห้องอีกเช่นกัน และ เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่สนใจภาษาจีนเพิ่มมากขึ้น นอกจากจะยังคงมีครูอาสาสมัครมาช่วยสอนเหมือนเดิม เรายังมีครูอัตราจ้าง นายวิทยา กาญจนมั่งศักดิ์ มาช่วยเราอีกด้วย

ปีการศึกษา 2556 ในปีการศึกษานี้มีนักเรียนภาษาจีนอีก ระดับละ 2 ห้องอีกเช่นกัน และ ครูอาสาสมัครชาวจีน จากสำนักงานการศึกษาฮั่นปั่นประเทศจีน ก็มาอยู่กับเราเป็นระยะเวลา 1 ปี

ปีการศึกษา 2557 ในปีการศึกษานี้มีนักเรียนภาษาจีนอีก ระดับละ 2 ห้องอีกเช่นกัน และ ครูอาสาสมัครชาวจีน จากสำนักงานการศึกษาฮั่นปั่นประเทศจีน ก็มาอยู่กับเราเป็นระยะเวลา 1 ปี

ปีการศึกษา 2558 ในปีการศึกษานี้มีนักเรียนภาษาจีนอีก ระดับละ 2 ห้องอีกเช่นกัน และ ครูอาสาสมัครชาวจีน จากสำนักงานการศึกษาฮั่นปั่นประเทศจีน ก็มาอยู่กับเราเป็นระยะเวลา 1 ปี ... ก่อนสิ้นภาคเรียนที่ 2 นายวิทยา กาญจนมั่งศักดิ์ อดีตครูอัตราจ้างในโรงเรียนของเรา ก็ได้รับการบรรจุให้เป็นครูประจำการ สอนภาษาจีนในโรงเรียนของเรา

สถิติปีการศึกษา 2558 :

ม. ปลาย (เลือกตามแผน)
- ม. 4/8 = ... คน
, ม. 4/9 = ... คน
- ม. 5/7 = ... คน, ม. 5/8 = ... คน
- ม. 6/7 = ... คน, ม. 6/8 = ... คน

ม. ปลาย (บังคับตามหลักสูตรโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล)
- ม. 4 (ห้อง 1, 3, 5 และห้อง 10 - 12) = ... คน

- ม. 5 (ห้อง ... ) = ... คน

- ม. 6 (ห้อง ... ) = ... คน

[ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มีนาคม 2559]